กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารพันปัญหา
คำตอบ : ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือไปที่ สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. คำนำหน้าชื่อ
2. การสะกดชื่อ
3. การสะกดนามสกุล


ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ภายในวันที่ 12 กันยายน 2566) ในวันและเวลาราชการ

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์: 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sanha.dnp@gmail.com

ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ
คือ 
วันที่ 12 กันยายน 2566

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่ายื่นในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : กรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแกไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม  - 11 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : 
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2566  ภายในเวลาทำการธนาคาร และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานด้วย

2. 
การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ "จ่ายเงิน" จากนั้นสแกนรหัส คิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอด เวลาที่อยู่ในช่วงรับสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ โดยชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2566 ภายในเวลา 22.00 น.และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

3.
การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถ เลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่น ๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" ใส่รหัส Company Code คือ 9068 จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1: เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 400 บาท (ระบบจะทำการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นเงิน จำนวน 30 บาท) โดยสามารถ สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่านตู้ "ATM" พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่านตู้ ATM แล้วนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 สิงหาคม-12 กันยายน 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย

คำตอบ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ให้ทราบ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หรือ http://portal.dnp.go.th/p/personnel โดยจะ ประกาศรายชื่อแยกเป็นรายตำแหน่งเรียงลำดับหน่วยงานตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้อง เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด โดยกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155  โทรสาร : 0-2579-8607 ในวันและเวลาราชการ  เวลา 8.30-16.30 น.  LineID : @450zdenv
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. LINE ID @Thaijobjob