ระบบรับสมัคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           05 สำนักบริหารงานกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           06 สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           07 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           08 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           09 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           10 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           11 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           12 สำนักอุทยานแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           17 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           18 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           22 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           23 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           24 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           26 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           29 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           30 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           31 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           32 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน           กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 สำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง จากหน่วยงานที่ตนได้สมัครไว้ และยื่นแบบคำร้องภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น หากยื่นคำร้องผิดหน่วยงาน จะไม่ได้รับผลการสอบข้อเขียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 02 กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 03 กองนิติการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 04 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 05 สำนักบริหารงานกลาง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 06 สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 07 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 08 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 09 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 10 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 11 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 12 สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 17 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 18 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 22 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 23 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 24 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 25 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 26 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 29 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 30 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 31 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 32 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 33 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 01 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 02 เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 03 เจ้าพนักงานพัสดุ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 04 เจ้าหน้าที่การเกษตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 05 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 06 เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 07 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 08 นายช่างเทคนิค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 09 นายช่างโยธา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 10 นายช่างศิลป์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 11 นายช่างสำรวจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 12 นักวิชาการป่าไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 14 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 15 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 16 นักวิชาการพัสดุ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 17 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 18 นิติกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 19 นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 20 สัตวแพทย์

***สำหรับวันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในลำดับถัดไป***

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 01 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 02 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 03 เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 04 เจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 05 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 06 เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 07 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 08 นายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 09 นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 10 นายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 11 นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 12 นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 14 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 15 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 16 นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 17 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 18 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 19 นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 20 สัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒