สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ (ได้แก่  คำนำหน้าชื่อ  สะกดชื่อ  สะกดนามสกุล ) จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือไปที่ สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ-สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566) ในวันและเวลาราชการ 

                                          ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                                           ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

                                                  โทรศัพท์: 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155
                                                                  โทรสาร: 0-2579-8607
                                                 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sanha.dnp@gmail.com

                                             ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ 
                                                              คือ วันที่ 21 มีนาคม 2566

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


 
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันเข้ารับการประเมินฯ โดยการสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม - 20 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566 โดยสามารถชำระได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

        1. การชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
        โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

        2. การชำระเงินทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
        ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการโดยระบุ “98357” โดยตรวจสอบชื่อ “กรมอุทยานแห่งชาติฯ สอบพนักงานราชการ” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน จากนั้นใส่จำนวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัสยืนยันการชำระเงินของท่าน และกดเสร็จสิ้น โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
        ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ 5.1 ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใส่รหัส Company Code คือ 98357 จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท (ระบบจะทำการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท) โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่  9 มีนาคม - 21 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น.  และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

        การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 21 มีนาคม 2566
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ให้ทราบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่เว็บไชต์ https://dnp.thaijobjob.com และผู้สมัครสอบจะต้อง เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนด โดยสถานที่สำหรับการประเมินฯ จะเป็นไปตามหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155  โทรสาร : 0-2579-8607 ในวันและเวลาราชการ  เวลา 8.30-16.30 น. LineID : @425uhmwz
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. LINE ID @Thaijobjob