กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารพันปัญหา
คำตอบ : ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือไปที่ สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. คำนำหน้าชื่อ
2. การสะกดชื่อ
3. การสะกดนามสกุล


ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567) ในวันและเวลาราชการ

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์: 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sanha@dnp.go.th

ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ
คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

การส่งแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลให้ยื่นพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
2) หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร  
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)

คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่ายื่นในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : 
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา วันที่ 22 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567  ภายในเวลาทำการธนาคาร และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานด้วย 

2. การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ "จ่ายเงิน" จากนั้นสแกนรหัส คิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอด เวลาที่อยู่ในช่วงรับสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ โดยชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 22.00 น.และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย                                                                                               

3. การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถ เลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่น ๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" ใส่รหัส Company Code คือ 92506 จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1: เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท (ระบบจะทำการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นเงิน จำนวน 30 บาท) โดยสามารถ สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่านตู้ "ATM" พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่านตู้ ATM แล้วนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 22.00 น. และเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://portal.dnp.go.th/p/personne โดยกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155  โทรสาร : 0-2579-8607 ในวันและเวลาราชการ  เวลา 8.30-16.30 น.  LineID : @668jgtir
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. LINE ID @Thaijobjob