ระบบรับสมัคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (WORD)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 3 ใบแจ้งที่อยู่ของผู้เข้าสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567