ระบบรับสมัคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีจำนวนผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ป.ตรี)                    จำนวน 448 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ป.โท)                    จำนวน  3 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ                   จำนวน 194 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ                                          จำนวน 514 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                          จำนวน 1,121 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           จำนวน 619 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                     จำนวน 83 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ                   จำนวน 21 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                       จำนวน 69 ราย

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                         จำนวน 149 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน             จำนวน 67 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                           จำนวน 32 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                          จำนวน 11 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                               จำนวน 8 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน                              จำนวน 25 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช