ระบบรับสมัคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แก้ไขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กรณีแก้ไขการขึ้นบัญชีฯ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (WORD)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 บัญชีรายชื่อฯ แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 3 ใบแจ้งที่อยู่ของผู้เข้าสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีจำนวนผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ป.ตรี)                    จำนวน 448 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ป.โท)                    จำนวน  3 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ                   จำนวน 194 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ                                          จำนวน 514 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                          จำนวน 1,121 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           จำนวน 619 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                     จำนวน 83 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ                   จำนวน 21 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                       จำนวน 69 ราย

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                         จำนวน 149 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน             จำนวน 67 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                           จำนวน 32 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                          จำนวน 11 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                               จำนวน 8 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน                              จำนวน 25 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช