ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุรารฎร์ธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำหน่วยงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถนะสภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๐๔ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๐๗ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๐ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๑ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๒ สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๘ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๙ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๐ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๘ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๙ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๐ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๐๔ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๐๗ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๐ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๑ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๒ สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๘ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๑๙ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๐ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๘ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๒๙ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๐ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยงาน : ๓๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566