ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ ZOOM Meeting
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การขอข้อมูลผลการสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การขอข้อมูลผลการสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 18นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 19นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 20นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีจำนวนผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีจำนวนผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 ตำแหน่งกีฏวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 44 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 13 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 24 ราย
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564