ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองนิติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำหน่วยงาน  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตำแหน่งทั่วไป 16 สายงาน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01  กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02  กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03  กองนิติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05  สำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06  สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10  สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12  สำนักอุทยานแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำหน่วยงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่างประปา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานวิทยุสื่อสาร)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ : สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งช่างประปา : สำนักบริหารงานกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งทั่วไป 16 สายงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งทั่วไป 16 สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ 16 สายงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ แผนที่ห้องสอบ ห้องสอบพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 และมาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งทั่วไป 16 สายงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งทั่วไป 16 สายงาน

โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ มีจำนวนผู้สมัคร ดังนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 116 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 327 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 39 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 311 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 128 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ช่างสำรวจ จำนวน 6 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 นายช่างสำรวจ จำนวน 76 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 486 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 151 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 487 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 584 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 128 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 363 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 244 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 วิศวกรโยธา จำนวน 58 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 สัตวแพทย์ จำนวน 3 ราย
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งทั่วไป 4 สายงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งทั่วไป 4 สายงาน

โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ มีจำนวนผู้สมัคร ดังนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ช่างประปา จำนวน 5 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 ราย
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 20 สายงาน 76 อัตรา ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 20 สายงาน 76 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 22 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(6) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(7) ช่างประปา จำนวน 1 อัตรา
(8) ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
(9) นายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
(10) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
(11) พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(12) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 8 อัตรา
(13) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
(14) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
(15) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
(16) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
(17) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(18) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
(19) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
(20) สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา