ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ ZOOM Meeting

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การขอข้อมูลผลการสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 01นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 02นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 03นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 04วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 05นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 06วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 07เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 08เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 09เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 10เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 11นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 12นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 13นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 14นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 15นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 16นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 17นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีจำนวนผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 32 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 146 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 282 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 276 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 201 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 86 ราย

ตำแหน่งประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 410 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 44 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 26 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 14 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 10 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 8 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 25 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตำแหน่งนายโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 11 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 26 ราย
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 สายงาน 83 อัตรา มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
16. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา