สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ (ได้แก่  คำนำหน้าชื่อ  การสะกดชื่อ  และนามสกุล) จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือไปที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  สำนักบริหารงานกลาง  
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2579 8607  หรือ e-mail : sanha.dnp@gmail.com
ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  คือ  วันที่  29  เมษายน  2562
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 29  เมษายน  2562  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : 
1. 
การชำระทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยสามารถชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  23  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562  ภายในเวลาทำการของธนาคาร  และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว
2.การชำระผ่านตู้ ATM  ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน ATM  พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  โดยสามารถชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  23  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา 22.00 น.  และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน 
3. การชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต  ผ่าน Internet Payment (KTB Online  หรือ Krungthai NEXT)  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้  โดยสามารถชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  23  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา 22.00 น. 

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  โดยการสอบข้อเขียน  หรือโดยการสอบปฏิบัติ  ให้ทราบภายในวันที่  3  พฤษภาคม  2562  ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com  และ  www.dnp.go.th/personnel 
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่  3  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155  โทรสาร : 0-2579-8607
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.