ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ (เอกสารหมายเลข 1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         จำนวน 198 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                 จำนวน 16 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 33 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน                 จำนวน 1 ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (เอกสารหมายเลข 2)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ                
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน         
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน         

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 1 :  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ  ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1.  ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ         จำนวน  476  ราย        
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2.  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ         จำนวน    78  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         จำนวน  214  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4.  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ         จำนวน    21  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5.  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ         จำนวน      1  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6.  ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ         จำนวน    17  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7.  ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ         จำนวน    33  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8.  ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ         จำนวน      2  ราย
ตำแหน่งประเภททั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         จำนวน  132  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน    36  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11.  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน         จำนวน      7  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12.  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน      2  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13.  ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน         จำนวน      2  ราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14.  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน      4  ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 :  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 3 :  แบบใบแจ้งที่อยู่สำหรับเรียกรายงานตัว  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การขอข้อมูลผลการสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562